فرم ثبت نام اجاره یا رنت دستگاه هایفو

شرایط رنت یا اجاره دستگاه هایفو (گلد یا اس)

شرایط فوق را جهت اجاره دستگاه هایفو میباشد.


بهترین .جدیدترین .پیشرفته ترین .و تنها دستگاه هایفو با قابلت های جدید و سرعت و دقت چندین برابر دستگاه های موجود در ایران و جهان .دستگاه هایفو دابلو گلد .میباشد.


و لیفت صورت کامل
مبلغ دریافتی 800 هزارتومان

جهت دریافت خدمات فوق مبلغ  1500000 تومان

هایفو برای صورت در یک جلسه با 3 هندپیس انجام میشود   
 لیفت سینه ها به وسیله هایفو دابلو گلد.

جهت دریافت خدمات فوق مبلغ  1500000 تومان

هایفو برای لیفت سینه ها در 3 جلسه به فاصله یک هفته از هم
انجام میشود 
 
   
هایفوتراپی و لیفت شکم جهت دریافت خدمات فوق مبلغ  1500000 تومان

هایفوتراپی و لیفت پهلوها جهت دریافت خدمات فوق مبلغ  1500000 تومان

هایفوتراپی و لیفت باسن جهت دریافت خدمات فوق مبلغ  1500000 تومان

هایفوتراپی و لیفت بازوها جهت دریافت خدمات فوق مبلغ  1500000 تومان

هایفوتراپی و لیفت زانوها جهت دریافت خدمات فوق مبلغ  1500000 تومان