خانم معصومه عسگری نوری

مرکز مطالعات و تحقیقات فناوری های نوین آسمان

/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A/

استعلام گواهینامه لیزر موهای زائد تصویر استعلام گواهینامه لیزر موهای زائد(دوره پیشرفته )کلاسهای اس.اچ.آر. حضوری) شماره و تاریخ نام و نام خانوادگی :خانم معصومه عسگری نوری تاریخ :1397/05/01 شماره :12504